Prijeđi na glavni sadržaj
Bosch u Hrvatskoj

Opći uvjeti poslovanja

Opći uvjeti poslovanja društva Robert Bosch d.o.o.

Dana 20. siječnja 2022. godine

1. UVODNE ODREDBE

1.1. Ovo su Opći uvjeti poslovanja (dalje: „Opći uvjeti“) društva ROBERT BOSCH, d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Ulica kneza Branimira 22, OIB: 54135594229 (dalje: „Robert Bosch“).

1.2. Opći uvjeti primjenjuju se na svaku kupoprodaju proizvoda i usluga iz asortimana Roberta Boscha zaključenu u periodu važenja ovih Općih uvjeta. Iznimno pisanim putem može se isključiti primjena Općih uvjeta na pojedinu kupoprodaju odnosno odstupiti od pojedinih odredbi Općih uvjeta.

1.3. Opći uvjeti čine sastavni dio svakog ugovora s kupcima te ga nadopunjuju. U slučaju da odredbe pojedinačnog pisanog ugovora odstupaju od odredaba Općih uvjeta, prednost imaju odredbe pojedinačnog pisanog ugovora. U slučaju promjene Općih uvjeta za perioda važenja

pojedinačnog ugovora s kupcem, Robert Bosch će o tome na primjeren način obavijestiti dotičnog kupca.

1.4. Isključuje se primjena bilo kakvih općih uvjeta kupaca, osim kada je drugačije izričito ugovoreno. Isključuje se valjanost bilo kakvih ranijih usmenih dogovora.

1.5. Trenutno važeća verzija Općih uvjeta dostupna je na internet stranicama Roberta Boscha pod www.bosch.hr te od gore navedenog dana zamjenjuje sve prethodne verzije.

1.6. Eventualne izmjene Općih uvjeta se primjenjuju isključivo na kupoprodaje proizvoda i usluga sklopljene nakon stupanja na snagu izmijenjenih Općih uvjeta.

 

2. PONUDA I SKLAPANJE UGOVORA

2.1. Robert Bosch ponekad ovisi o isporukama trećih osoba koje sastavljaju komponente koje čine dio Robert Bosch proizvoda. Isporuke tih komponenti su izvan kontrole društva Robert Bosch.

2.2. Iz tog razloga, ponude društva Robert Bosch nisu obvezujuće, čak ni kada je izdan predračun. Iznimka su: (1) ponude odjela Toplinske Tehnike koje su obvezujuće osim kada na ponudama iznimno stoji naznačeno da su neobvezujuće te (2) ponude na kojima jasno stoje riječi „obvezujuća ponuda“. Obvezujuće ponude su izdane na period od 7 (sedam) dana osim kada je duži period valjanosti naznačen u samoj ponudi. Period važenja ponude počinje teći od trenutka kada je kupac istu zaprimio. Ponuda poslana e-mailom smatra se primljenom u trenutku slanja. Ponuda se prihvaća na način naznačen u samoj ponudi. Ako u periodu valjanosti ponude ona nije na valjani način prihvaćena i Robert Bosch o tome obavješten, ista prestaje važiti te Robert Bosch prestaje njome biti vezan.

2.3. Neobvezujuće ponude društva Robert Bosch smatraju se pozivom kupcu da pod tim uvjetima podnese narudžbu društvu Robert Bosch (ponudu za kupnju). Tek kada Robert Bosch pisanim putem prihvati takvu narudžbu kupca, nastaje obveza za društvo Robert Bosch. Kada nema pisanog prihvata narudžbe, kupoprodaja se smatra ugovorenom u trenutku izvršenja narudžbe (trenutak isporuke).

2.4. Ako nije drugačije ugovoreno, kupcem se smatra osoba koja je poslala narudžbu. Osoba koja šalje narudžbu odgovara za sve obveze koje proizlaze iz njene narudžbe, čak i kada radi u ime i po nalogu treće osobe. Robert Bosch na svoji računima kupca navodi kao platitelja (Bill to Party). U slučaju da naručitelj smatra da je taj podatak kriv, dužan je o tome bez odgode obavijestiti Robert Bosch.

2.5. Katalozi i drugi reklamni materijali ne predstavljaju ponudu društva Robert Bosch te ne sadržavaju sve bitne sastojke ugovora u smislu članka 253. Zakona o obveznim odnosima (NN br. 35/2005, 41/2008, 125/2011, 78/2015, 29/2018, 126/2021; dalje: „Zakon o obveznim odnosima“).

2.6. Podaci sadržani u katalozima i reklamnim materijalima Roberta Boscha (primjerice o težinama, mjerama, zapremninama, cijenama, kvaliteti i ostalim svojstvima robe) su isključivo informativne prirode te Robert Bosch ne jamči da su isti podaci potpuni ili točni. Također, Robert Bosch može odstupiti od svojih cjenika odnosno ima pravo promjene svojih cjenika. Robert Bosch je vezan cijenom naznačenoj isključivo u obvezujućoj ponudi.

 

3. CIJENE

3.1. Ako nije drugačije pisanim putem dogovoreno, cijene u ponudama, cjenicima, katalozima i drugim materijalima su bez PDV-a te vrijede na paritetu franko skladište društva Robert Bosch (Incoterms 2020, EXW) u Republici Hrvatskoj ili drugo skladište Roberta Boscha naznačeno u narudžbi ili potvrdi o prihvatu narudžbe.

3.2. Navedene cijene ne obuhvaćaju sporedne troškove (poput troškova skladištenja) koji se zasebno zaračunavaju kupcu.

3.3. U slučaju promjene poreza, trošarina ili carina, a što ima za posljedicu direktno poskupljenje kupljenog proizvoda ili usluge, Robert Boscha, Robert Bosch zadržava pravo prilikom isporuke povećati cijenu kupljenog proizvoda odnosno usluge u odgovarajućem iznosu. Navedeno će se kupcu dokazati na njegov pisani zahtjev.

3.4. U gore navedenom slučaju povećanja cijene, ako je došlo do znatnog povećanja cijene, kupac koji je potrošač u smislu Zakona o zaštiti potrošača (NN br. 41/2014, 110/2015, 14/2019), ovlašten je u roku od 14 dana od dana obavijesti o povećanju cijene odustati od ugovora pisanom izjavom i to u odnosu na količine koje još nije preuzeo.

3.5. Usluge, osobito instalacijski radovi, radovi servisiranja i/ili popravaka te puštanje u pogon nisu uključeni u cijenu proizvoda.

3.6. Isporuka zamjenskih dijelova te povrat popravljene robe vrši se uz naplatu naknade za usluge koje su u vezi s tim pružene, uvećane za troškove prijevoza, osim ako je navedeno pokriveno jamstvom ili se radi o obvezama na temelju odgovornosti za materijalne nedostatke kod potrošačkih ugovora.

3.7. U slučaju izvoza ili iznošenja kupljene robe iz Republike Hrvatske, kupac je dužan na vlastiti trošak te o vlastiti rizik ishoditi potrebne dozvole. Robert Bosch kupcu u tom smislu ne daje nikakva jamstva, a posebice ne jamči za dopuštenost izvoza robe, niti za njezinu usklađenost s pravnim i tehničkim propisima koji vrijede u zemlji uvoza ili prijevoza.

 

4. RAČUNI I REKLAMACIJE

4.1. Eventualne prigovore na račune, kupac je dužan dostaviti Robertu Boschu najkasnije u roku od 8 dana od izdavanja pojedinog računa. Ako na taj način kupac pravovremeno ne ospori račun, smatra se da kupac nema prigovora na zaprimljenom računu te da je s istim suglasan. Računi kao i eventualni prigovori šalju se e-poštom.

 

5. PLAĆANJE

5.1. Kupac je dužan platiti račune Roberta Boscha u ugovorenim rokovima odnosno roku naznačenom na pojedinom računu. Plaćanje se smatra izvršenim u trenutku kada puni dugovani iznos, bez odbitaka, sjedne na poslovni račun društva Robert Bosch.

5.2. Zakašnjenje u plaćanju daje pravo Robert Boschu naplatiti kupcu zateznu kamatu, pravo privremeno obustaviti daljnje isporuke kao i pravo, bez prethodnog upozorenja ili opomene, raskinuti ugovor te zatražiti pravo na povrat prodane robe.

5.3. Kod ugovorenog obročnog plaćanja, u slučaju zakašnjenja s plaćanjem ili drugih povreda bitnih ugovornih obveza kupca, Robert Bosch je ovlašten proglasiti ukupan dug odmah dospjelim te zatražiti njegovo plaćanje. U slučaju blokade računa kupca, ukupan dug kupca se smatra se automatski dospjelim na dan blokade njegova računa neovisno o ugovorenim rokovima plaćanja.

5.4. Kod ugovorenog obročnog plaćanja, kao i bilo kojoj drugoj situaciji gdje se isporuka robe vrši prije njenog potpunog plaćanja, Robert Bosch pridržava pravo vlasništva na istoj robi.

5.5. U slučaju neurednog plaćanja kupca po bilo kojoj osnovi, Robert Bosch ima pravo razmjerno umanjiti godišnji bonus kupca te ukinuti pravo kupca na odobrene popuste, bonuse i skonta, čak i ako se zakašnjenje odnosi na kakvu drugu činidbu.

5.6. Robert Bosch je ovlašten naplatu potraživanja povjeriti odvjetniku ili društvu za naplatu potraživanja te je kupac dužan snositi sve troškove slanja opomena, naplate potraživanja te odvjetnika koji nastanu radi odgovarajućeg pravnog postupka, u mjeri u kojoj je to predviđeno primjenjivim propisima.

5.7. Izvršenim uplatama prvo se namiruju kamate (po starosti), potom glavnica (po starosti) te na kraju naši troškovi opomena te troškovi naplate potraživanja.

5.8. Više kupaca iste narudžbe solidarno odgovaraju Robertu Boschu za plaćanje cijene.

5.9. Naši suradnici nisu ovlašteni za naš račun primati novac odnosno u naše ime i za naš račun naplaćivati kupljene proizvode i usluge.

 

6. ISPORUKA I PREUZIMANJE ROBE

6.1. Preduvjet za početak i pridržavanje dogovorenih rokova isporuke je ispunjavanje svih obveza od strane kupca, posebice pravovremena dostava ugovorene dokumentacije te pridržavanje dogovorenih uvjeta plaćanja. Ako kupac propusti pravovremeno ispuniti bilo koji od dogovorenih uvjeta, automatski se produžuju rokovi isporuke i to najmanje za period njegova kašnjenja.

6.2. U slučaju kada se Robert Bosch obvezao isporučiti kupljeni proizvod u određenom roku, ako isporuka kasni zbog više sile ili drugih smetnji izvan kontrole Roberta Boscha, kupac će o tome biti pravovremeno obavješten. U tom slučaju automatski se produžuju rokovi isporuke i to za period trajanja događaja više sile ili druge smetnje izvan kontrole Roberta Boscha. U slučaju da navedene okolnosti traju duže od 3 mjeseca, Robert Bosch je ovlašten raskinuti kupoprodaju te će u tom slučaju vratiti kupcu plaćeni iznos.

6.3. Robert Bosch će pozvati na primjeren način kupca na preuzimanje robe kada ista bude spremna za isporuku. Kupac je dužan istu robu preuzeti u roku od sljedećih 5 radnih dana. Robert Bosch nije u obvezi pozvati kupca na preuzimanje robe ako je datum preuzimanja robe s kupcem izričito ugovoren.

6.4. Kupac je suglasan da Robert Bosch ima pravo na djelomične isporuke i odgovarajući obračun istih.

6.5. Roba se smatra predanom kupcu te isporuka uredno izvršenom uručenjem i predajom otpremnice kupcu ili njegovom prijevozniku. Kupac potvrđuje primitak robe i isporuke potpisom i ovjerom otpremnice.

6.6. Svi rizici vezani uz robu te isporuku prelaze na kupca u trenutku predaje robe kupcu ili prijevozniku. Kupac preuzima sve rizike vezane uz utovar i istovar robe kao i one vezane uz prijevoz robe ukoliko je sam organizirao prijevoz.

6.7. Iznimno, kada se radi o stvarima s digitalnim elementima, rizik u odnosu na digitalni sadržaj ili digitalne usluge prelazi na kupca u trenutku kada je obavljena jednokratna isporuka digitalnog sadržaja ili digitalne usluge odnosno kada je započela kontinuirana isporuka digitalnog sadržaja ili digitalne usluge. Prijelaz rizika nastupa kada su isporučeni digitalni sadržaj ili usluga, čak i ako je fizički sastavni dio isporučen ranije.

6.8. U slučaju kada stvar treba instalirati ili montirati prodavatelj ili osoba za koju on odgovara, rizik prelazi na kupca u trenutku kada je dovršena instalacija odnosno montaža.

 

7. PRIMJEDBE I REKLAMACIJE

7.1. Kupac je dužan primljenu robu na uobičajeni način pregledati prilikom njenog preuzimanja. O eventualnim nedostajućim količinama robe ili pogrešno isporučenoj robi, kupac je dužan obavijestiti Robert Bosch u roku od 2 radna dana od dana primitka robe, uz navođenje točnih podataka o nedostajućoj robi odnosno krivo isporučenoj robi. U suprotnom smatra se da je isporučena naručena roba, u naručenoj količini.

7.2. U ostalim slučajevima, kupac je dužan obavijestiti Robert Bosch o vidljivim nedostacima isporučene robe bez odgađanja, najkasnije u roku od 8 dana od dana primitka robe. U suprotnom se smatra da kupac nije imao prigovora na robu zbog njenih vidljivih nedostataka.

7.3. Podnošenjem prigovora zbog nedostataka kupac ne stječe se pravo na djelomičnu ili potpunu odgodu plaćanja računa. Iznimno, potrošač ima pravo uskratiti plaćanje nepodmirenog dijela cijene sve dok Robert Bosch ne ispuni svoje obveze po osnovi odgovornosti za materijalne nedostatke. Uz prigovor zbog nedostataka, kupac će na zahtjev Roberta Boscha dostaviti i svu traženu dokumentaciju kako bi se mogla utvrditi narav nedostatka i potvrditi navodi iz prigovora.

7.4. Na jednak način kupci su dužni obavijestiti Robert Bosch o nedostacima pružene usluge.

7.5. Kupac ne smije odbiti primiti isporuku zbog neznatnih nedostataka.

7.6. Ako prigovor zbog nedostataka (reklamacija) nije osnovan, Robert Bosch ovlašten je od kupca zatražiti nadoknadu svojih troškova koji su nastali uslijed isticanja neosnovanog zahtjeva. Isti troškovi bit će obračunati sukladno važećim cjenicima usluga servisa (dijagnostičkog pregleda/defektaže) i/ili ostalim stvarno nastalim troškovima Roberta Boscha.

7.7. Odredbe ovih Općih uvjeta u pogledu odgovornosti za materijalne nedostatke, primjedbe i reklamacije primjenjuju se na odnos Roberta Boscha i kupca neovisno o tome o tome odgovara li kupac prema svojemu kupcu (u slučaju preprodaje robe ili slično) drugačije, tj. ovi Opći uvjeti smatraju se drugačijim uređenjem odgovornosti za materijalne nedostatke u lancu isporuke u smislu članka 422.a stavka 5. Zakona o obveznim odnosima.

7.8. Iznimno, ako se radi o potrošačkom ugovoru u smislu odredbi Zakona o obveznim odnosima te Zakona o određenim aspektima ugovora o isporuci digitalnog sadržaja i digitalnih usluga, kupci – potrošači uživaju svoja zakonom predviđena prava potrošača glede prigovora zbog nedostatka kupljenog proizvoda odnosno usluge.

 

8. PRIDRŽAJ PRAVA VLASNIŠTVA I PRAVO ZADRŽAVANJA

8.1. U slučaju ugovorenog obročnog plaćanja, kao i u svakom drugom slučaju gdje kupac preuzima robu koju nije još u potpunosti platio, Robert Bosch na istoj robi pridržava svoje pravo vlasništva do pune isplate kupoprodajne cijene.

8.2. Kupac je ovlašten obrađivati ili spajati proizvode Roberta Boscha u okviru svoje uredne poslovne djelatnosti. Robert Bosch u tom slučaju na proizvodima koji nastaju obradom ili spajanjem stječe pravo suvlasništva. Kupac je obvezan bez naknade čuvati predmet koji se nalazi u suvlasništvu njega i Roberta Boscha. Visina suvlasničkog udjela Roberta Boscha određuje se prema odnosu vrijednosti izvornog Robert Bosch proizvoda i predmeta koji je nastao obradom ili spajanjem u trenutku obrade ili spajanja.

8.3. Kupac je dužan bez odgađanja obavijestiti Robert Bosch o ovrhama ili o ostalim negativnim utjecajima na predmete koji su u suvlasništvu Roberta Boscha, a u posjedu kupca.

8.4. Radi osiguranja plaćanja bilo koje svoje tražbine prema kupcu, pa i one iz drugih pravnih poslova, Robert Bosch može zadržati predmete koje mu je kupac predao na popravak sve dok kupac ne podmiri sva svoja dugovanja prema Robertu Boschu.

 

9. KOMERCIJALNO JAMSTVO (GARANCIJA)

9.1. Robert Bosch jamči za ispravnost prodanih proizvoda u skladu s uvjetima komercijalnog jamstva (dalje i samo „jamstvo“) koja su kupcu predana prilikom kupnje pojedinog proizvoda. Robert Bosch ne daje nikakva dodatna jamstva. Na sva dana jamstva primjenjuju se ovdje ugovorene odredbe.

9.2. Ako u uvjetima jamstva nije drugačije određeno, jamstveni rokovi iznose:

9.2.1. Autooprema:

 • jamstveni rok iznosi 12 mjeseci
 • u slučaju manjeg popravka, jamstvo se produljuje za vrijeme potrebno za popravak stvari, dok u ostalim slučajevima jamstvo počinje iznova teći od zamjene odnosno povrata popravljene stvari
 • Serviseri odnosno drugi ugovorni partneri Robert Boscha, a koji u ime i za račun Robert Boscha vrše popravke uređaja, kod reklamacija koje se odnose na fiksno instalirane Boscheve dijagnostičke uređaje čije nedostatke treba ukloniti na licu mjesta, Robert Bosch snosi nastale putne troškove servisera, i to od najbliže ovlaštene servisne službe za Bosch Diagnostics ispitnu tehniku, ali najviše do udaljenosti od 200 km i 3 sata vožnje. Isto se odnosi samo ako se reklamacija kupca pokazala opravdanom i ako postoji pravo kupca na uklanjanje nedostataka na trošak Roberta Boscha.

9.2.2. Električni alati:

 • za kupce potrošače, jamstveni rok iznosi 24 mjeseca za „uradi-sam“ i profesionalne alate
 • za ostale kupce, jamstveni rok iznosi 12 mjeseci za „uradi-sam“ i profesionalne alate
 • za sve kupce, jamstveni rok iznosi 24 mjeseca za Dremel alate
 • jamstveni rok za profesionalne alate može biti produžen na ukupno 36 mjeseci ako se kupljeni alat registrira u roku od 4 tjedna od kupnje na web stranici: https://www.bosch-pt.com/warranty/
 • jamstveni rok za „uradi-sam“ alate može biti produžen na ukupno 36 mjeseci za kupce potrošače ako kupljeni alat registriraju u roku od 4 tjedna od kupnje na web stranici: www.bosch-do-it.com.hr
 • u slučaju manjeg popravka, jamstvo se produljuje za vrijeme potrebno za popravak stvari, dok u ostalim slučajevima jamstvo počinje iznova teći od zamjene odnosno povrata popravljene stvari

9.2.3. Toplinska tehnika:

 • jamstveni rok iznosi 24 mjeseca
 • u slučaju manjeg popravka, jamstvo se produljuje za vrijeme potrebno za popravak stvari, dok u ostalim slučajevima jamstvo počinje iznova teći od zamjene odnosno povrata popravljene stvari
 • Plinski uređaji, uljni kotlovi i električni kotlovi za grijanje:
  • 1 godina od puštanja u pogon + 1 dodatna godina uz uvjet obavljenog redovnog ovlaštenog servisa nakon prve godine
  • trošak prvog godišnjeg servisa snosi korisnik/vlasnik uređaja
 • Produženo jamstvo:
  • Nakon isteka tvorničkog jamstva, postoji mogućnost potpisa ugovora o produženom jamstvu u trajanju jedne (1) godine s izabranim ovlaštenim ugovornim servisom My Service.
  • Ugovor se može obnoviti tri (3) puta, za svaku sljedeću godinu, do maksimalnog trajanja od pet (5) godina od datuma ovlaštenog puštanja u pogon
  • Troškove ugovora o produženom jamstvu snosi korisnik jamstva, u korist ovlaštenog ugovornog servisa kao pružatelja servisne usluge u roku produženog jamstva
 • Električne akumulacijske grijalice vode, električni konvektori, spremnici vode i međuspremnici:
  • 2 godine od datuma kupnje uz jamstveni list i original računa
 • Grijaća tijela (radijatori):
  • 5 godina od datuma kupnje uz original računa
 • Klima uređaji:
  • 3 godine od datuma kupnje uz jamstveni list i original račun

9.3. Ako u uvjetima jamstva nije drugačije određeno:

9.3.1. Autooprema i električni alati:

 • jamstveni rokovi iz prethodnog članka počinju teći od dana prodaje proizvoda kupcu (krajnjem korisniku).

9.3.2. Toplinska tehnika:

 • Početak jamstvenog roka za plinski uređaje, uljne kotlovi i električne kotlove za grijanje počinje teći od datuma ovlaštenog puštanja u pogon.
 • Početak jamstvenog roka za električne akumulacijske grijalice vode, električne konvektore, spremnike vode, međuspremnike, grijaća tijela (radijatore) i klima uređaje počinje teći od datuma kupnje.

9.4. Jamstvo Roberta Boscha u svakom slučaju ne uključuje nedostatke nastale uobičajenim korištenjem proizvoda, kao i nedostatke uzrokovane vanjskim uvjetima u kojima se koristi proizvod (uvjeti specifični za mjesto korištenja).

9.5. Robert Bosch ima pravo ispitati nedostatak koji je prijavljen u jamstvenom roku. Robert Bosch samostalno odlučuje o tome hoće li nedostatak ukloniti sam ili pomoću ovlaštene treće osobe te o tome hoće li tražiti povrat robe s nedostatkom ili određenog dijela s nedostatkom radi njihova uklanjanja ili će nedostatak ukloniti na licu mjesta ili u potpunosti zamijeniti dijelove ili robu s nedostatkom.

9.6. Kupac nema pravo na naknadu eventualnih vlastitih troškova radi uklanjanja neispravnosti izuzev kada je postupao po nalogu/uz odobrenje Roberta Boscha.

9.7. Na jednak način se primjenjuju i jamstva dana za izvršene usluge.

9.8. Robert Bosch ima pravo teretiti kupca za troškove koje je imao u vezi s ispitivanjem prijavljenog nedostatka prodanog proizvoda ili usluge ako se pokaže da je zahtjev kupca bio neopravdan. Isti troškovi se određuju u paušalnom iznosu od 25% od prodajne cijene dotičnog proizvoda ili usluge.

 

10. POVRAT ROBE

10.1. Robert Bosch prihvaća samo robu koja je u izvornom stanju, originalnom pakiranju sa svim pratećim priborom. Pakiranje ne smije biti otvarano i proizvod ne smije biti korišten. Za potrebe pripreme preuzimanja robe, Robert Bosch mora biti obavješten najmanje 30 dana unaprijed o planiranom povratu robe.

10.2. Nije moguće vršiti povrat proizvoda koji sadrže gumu (metlice brisača, kablovi, remenje i dr.) ili baterije.

10.3. U slučaju povrata robe, primjenjuju se sljedeća pravila:

10.3.1.

 • povrat je moguće zatražiti u periodu od najviše dvije godine od dana kupnje
 • za ostalu robu ne vrši se povrat kupoprodajne cijene

10.3.2. Auto oprema:

 • kupoprodajna cijena vraćene robe umanjuje se za 30%
 • zahtjev za povrat se mora podnijeti najkasnije do 1. kolovoza tekuće godine, a roba vratiti do 31. kolovoza tekuće godine. Povrat nije moguće zatražiti u tekućoj godini nakon 1. kolovoza.

10.3.3. Električni alati:

 • kupoprodajna cijena vraćene robe umanjuje se sukladno zasebnom dogovoru, temeljem stanja i starosti robe

10.3.4. Toplinska tehnika:

 • kupoprodajna cijena vraćene robe umanjuje se za 3% za robu kupljenu najviše 6 mjeseci prije dana podnošenja zahtjeva za povratom, 5% za robu kupljenu 6 do 12 mjeseci prije dana podnošenja zahtjeva za povratom odnosno 10% za stariju robu

10.4. Povrat robe moguć je samo uz pismenu suglasnost Roberta Boscha.

 

11. PRAVA INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA

11.1. Kupnjom proizvoda ili usluge kupac ne stječe pravo isticati ili koristiti žig (na bilo koji način, u bilo koju svrhu) Roberta Boscha kao niti njegovih povezanih osoba, neovisno o tome koristi li se žig na kupljenom proizvodu ili ne.

11.2. Kupac nema pravo rastavljati proizvod odnosno na drugi način ispitivati njegov način rada / funkcionalnosti/izrade u svrhu proizvodnje sličnog ili istovjetnog zamjenskog proizvoda.

11.3. Kupljeni proizvod ili uslugu kupac nema pravo koristiti na način koji bi vrijeđao ugled Roberta Boscha ili njegovih povezanih osoba, a posebice ih nema pravo koristiti u bilo koje nezakonite svrhe. U tim slučajevima, kupac odgovara za svu štetu koju je time prouzročio ugledu Roberta Boscha i njegovih povezanih osoba.

11.4. Planovi, skice, predračuni i ostala tehnička dokumentacija, koja može biti dio ponude, ostaje isključivo intelektualno vlasništvo Roberta Boscha, isto kao i cjenici, modeli, katalozi, prospekti, slike i slično. Za bilo kakvo korištenje, umnožavanje, reproduciranje, širenje, objavljivanje i javno prikazivanje (čak i za izvatke) potrebna je izričita pisana suglasnost Roberta Boscha.

11.5. Kupac odmah mora obavijestiti Robert Bosch o njemu poznatim povredama prava intelektualnog vlasništva Roberta Boscha, neovisno o tome što je treća strana ta koja vrši povredu.

11.6. U slučaju da je kupac obavješten da određeni kupljeni proizvod Roberta Boscha krši intelektualno vlasništvo treće osobe te Robert Bosch priznaje takvu povredu, Robert Bosch će po svom izboru izmijeniti sporni proizvod na način da više ne krši intelektualno vlasništvo treće osobe ili će ga zamijeniti sličnim proizvodom koji ne krši intelektualno vlasništvo treće osobe. Ako to nije razumno moguće, kupac će imati isključivo pravo jednostrano raskinuti ugovor te pravo na povrat kupljenog proizvoda uz povrat plaćene kupoprodajne cijene.

 

12. ODGOVORNOST ZA ŠTETU

12.1. Ako Općim uvjetima nije drukčije određeno odgovornost Roberta Boscha postoji isključivo u sljedećim slučajevima:

12.1.1. Kao komercijalno jamstvo za ispravnost stvari (ako i kada je takvo jamstvo dano) te kao odgovornost za materijalne i pravne nedostatke prodane robe/usluge. Odgovornost Roberta Boscha za naknadu štete je u svakom slučaju ograničena na iznos cijene kupljene robe odnosno usluge iz koje je proizašla šteta (umanjeno za PDV), a koji iznos naknade štete ne može prijeći 3.000,00 Eura (u kunskoj protuvrijednosti sukladno srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan nastanka štete).

Robert Bosch ni u kojem slučaju ne odgovara za izgubljenu dobit kupca te u tom smislu upozorava kupca kako je sam dužan koristiti Robert Bosch proizvode i usluge na način na koji ne ugrožava vlastito poslovanje.

12.1.2. kod postupanja s namjerom ili krajnjom nepažnjom te,

12.1.3. kod odgovornosti za neispravan proizvod na temelju članaka 1073. - 1080. Zakona o obveznim odnosima.

 

13. PRAVO NA JEDNOSTRANI RASKID (NA ODUSTANAK) UGOVORA SKLOPLJENIH NA DALJINU

13.1. Kupac potrošač ima pravo bez navođenja razloga u roku od četrnaest dana izjaviti jednostrani raskid ugovora o kupoprodaji robe sklopljenog na daljinu odnosno odustati od svoje kupnje putem webshop-a. Ovo pravo potrošač ima isključivo u slučajevima predviđenim Zakonom o zaštiti potrošača (NN 41/2014, 110/2015, 14/2019).

13.2. Rok za jednostrani raskid ugovora počinje teći od dana kada je kupcu potrošaču ili trećoj osobi određenoj od njegove strane, a koja nije prijevoznik, kupljena roba predana u posjed.

13.3. Kako bi iskoristio pravo na jednostrani raskid ugovora, kupac potrošač nas o svojoj odluci mora obavijestiti na propisanom obrascu koji je moguće skinuti ovdje: Download ili jasnom pisanom izjavom. Isti se dostavljaju na niže naznačenu adresu ili adresu e-pošte:

Robert Bosch
Kneza Branimira 22
10040 Zagreb

AA – aa_prodaja@bosch.com

PT:
- prodaja alata: pt-narucivanje@hr.bosch.com
- servis alata: RBKN-bsc@hr.bosch.com

TT – info_toplinskatehnika@hr.bosch.com

13.4. U slučaju raskida, najkasnije u roku od četrnaest dana od dana primitka obavijesti kupca potrošača o raskidu ugovora, istom se vraća uplaćeni iznos, uključujući naplaćene troškove dostave. Preduvjet za povrat uplaćenog iznosa je povrat kupljene robe (sva kupljena roba, uključujući i eventualne dodatke i dijelove, zajedno s odgovarajućom ambalažom). Uplaćeni iznos vraća se na

jednak način na koji je prvotno i uplaćen. Iznimno, u slučaju kada je potrošač platio pouzećem, novac mu se vraća na njegov bankovni račun.

13.5. Kupac snosi neposredne (izravne) troškove povrata. Robu je potrebno vratiti na sljedeću adresu:

13.5.1. Auto oprema:
Lager Intereurope
J. Lončara 3 (hala C)
10090 Zagreb

13.5.2. Električni alati:
Lager Intereurope
J. Lončara 3 (hala C)
10090 Zagreb

13.5.3. Bosch servisni centar (popravak alata):
Robert Bosch
Ulica kneza Branimira 22
10040 Zagreb

13.5.4. Toplinska tehnika:
Lager Intereurope
J. Lončara 3 (hala C)
10090 Zagreb

13.6. Kupac potrošač je dužan nadoknaditi svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.

 

14. ODREDBA O KONTROLI IZVOZA

14.1. Robert Bosch ne može ispuniti naručene proizvode i/ili usluge ako za to postoje prepreke koje proizlaze iz nacionalnih ili međunarodnih propisa o kontroli izvoza, osobito embarga ili druge sankcije. Kupac se obvezuje da će staviti na raspolaganje sve informacije i dokumente potrebne za izvoz i isporuku. Rokovi i datumi isporuke prestaju vrijediti ako dođe do odgoda zbog pregleda pri izvozu ili postupaka izdavanja odobrenja. Ako se ne izdaju potrebna odobrenja ili ako nije moguće ishoditi odobrenje za isporuku i uslugu, s obzirom na time obuhvaćene dijelove smatrat će se da ugovor nije zaključen.

14.2. Kupac se obvezuje pridržavati međunarodnih propisa o kontroli izvoza, osobito embarga, te poštovati pravila o kontroli (ponovnog) izvoza pri daljnjem raspolaganju robom kupljenom od Roberta Boscha.

 

15. POVJERLJIVOST

15.1. Sve naše poslovne, financijske i/ili tehničke informacije (uključujući funkcionalnosti i svojstva proizvoda koje prodajemo), smatraju se našom poslovnom tajnom koju nije dozvoljeno koristiti izuzev za potrebe upravljanja / korištenja našim proizvodima i uslugama. Našu poslovnu tajnu kupac ne smije objaviti, dati na raspolaganje trećoj osobi, reproducirati kao niti koristiti u komercijalne svrhe. Na naš zahtjev, kupac je dužan vratiti svaku informaciju koja se smatra našom poslovnom tajnom ili ju je dužan na naš zahtjev uništiti.

15.2. Pridržavamo sva prava na informacije iz članka 15.1 (uključujući autorska prava te druga prava intelektualnog vlasništva, kao što su patenti, žigovi, registrirane specifikacije/dizajn proizvoda, zaštita topografija poluvodičkih proizvoda itd.).

 

16. ZAŠTITA PODATAKA

16.1. Osobni podaci koje nam dostavlja kupac u okviru sklapanja pojedinog ugovora (što uključuje i slanje narudžbenica ili prihvat ponude) obrađivat će se u svrhu izvršenja ugovora kao i u drugim slučajevima kada za to postoji zakonita osnova za obradu u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka, što može uključivati i reklamiranje naših proizvoda i/ili usluga na temelju našeg legitimnog interesa.

16.2. Daljnje informacije o obradi osobnih podataka dostupne su na našoj web-stranici pod Opća pravila privatnosti.

 

17. OPĆE ODREDBE

17.1. Ako bi jedna odredba ovih Općih uvjeta bila ili bi postala nevaljana, time se ne dira u valjanost ostalih odredbi Općih uvjeta. U tom slučaju, smatrat će se da je ugovoreno ona zakonom dopuštena odredba koja je po svom gospodarskom značenju najbliža nevaljanoj odredbi.

17.2. U slučaju spora glede robe ili usluga Robert Boscha odnosno bilo kojeg drugog spora koji proizlazi iz ili je vezan za ove Opće uvjete, uz izuzetak potrošačkih sporova, za isti će biti isključivo nadležan sud u Zagrebu. Neovisno o tome u slučaju sporova s vrijednošću predmeta spora višom od 3.500.000 kn, Robert Bosch za rješenje takvog spora može obratiti i arbitraži, i to Stalnom izabranom sudištu Hrvatske gospodarske komore. U slučaju arbitraže, broj arbitara bit će tri. Jezik arbitražnog postupka bit će hrvatski, a mjesto arbitraže bit će Zagreb.

17.3. Za sve što nije regulirano Općim uvjetima ili pojedinačnim ugovorom (ponudom, narudžbom ili slično), primjenjuju se materijalno pravo Republike Hrvatske, uz isključenje primjene Konvencije Ujedinjenih naroda o međunarodnoj prodaji robe.

17.4. Ovi Opći uvjeti stupaju na snagu i primjenjuju se od gore naznačenog dana te zamjenjuju sve raniju inačicu Općih uvjeta od 3. studenog 2020. godine.